Tungkol sa indiskasyon ng intensidad ng pagyanig (seismic intensity) ng Japan

Ang intensidad ng pagyanig ay ang magnitude ng pag-alog sa bawat punto, at sa Japan kakaibang klase ng seismic intensity ang ginagamit.
Sa Japan, ang na-obserbahang seismic intensity na 0 hanggang 7 ay pinapakita sa10 antas.
Mangyaring sumangguni sa mga sumusunod para sa seismic intensity at lakas ng pag-alog.
Klase ng intensidad ng pagyanig Lakas ng pag-alog Sitwasyon sa loob ng bahay o gusali Sitwasyon sa labas ng bahay o gusali
0 Hindi mararamdaman ng tao ang pagyanig subalit naka-rehistro sa seismograph
- -
1 Karamihan sa nanatiling tahimik sa loob ng bahay ay bahagyang makaramdam ng pagyanig. May mga nagigising din sa natutulog na tao.
- -
2 Karamihan sa nanatiling tahimik sa loob ng bahay ay bahagyang makaramdam ng pagyanig.
May mga nagigising din sa natutulog na tao sa pagkaramdam ng pagyanig.
Ang nakabitin na mga gamit tulad ng hanging lamps o ilaw ay bahagyang gagalaw.
-
3 Halos lahat ng tao sa loobng bahay o gusali ay makaramdam ng pagyanig.
May makakaramdam ng pagyanig sa mga taong naglalakad.
Karamihan sa mga natutulog ay magigising.
Ang mga gamit-pagkain o mga pinggan sa platera ay tutunog na sa pagyanig.
Ang mga kuryente o electric wires ay bahagyang gagalaw.
4 Karamihan sa mga tao ay magugulat.
Halos lahat ng naglalakad ay makaramdam ng pagyanig.
Halos lahat ng natutulog ay magigising.
Ang mga nakabitin na mga gamit tulad ng hanging lamps ay gagalaw ng malakas, at ang mga gamit-pagkain o mga pinggan sa platera ay tutunog na sa pagyanig.
Maaaring bumagsak ang mga bagay na hindi matibay ang pagkalagay.
Ang mga kuryente o electric wires ay gagalaw ng malakas.
Makakaramdam din ng pagyanig ang mga nagmamaneho ng sasakyan.
5 mababa Karamihan sa mga tao ay makaramdam ng takot at hahawak sa mga bagay .
Ang mga nakabitin na gamit tulad ng hanging lamps o ilaw ay gagalaw ng marahas,at maaaring bumagsak ang mga gamit-pagkain o pinggan sa platera at mga aklat na nasa bookshelves.
Karamihan sa mga gamit na hindi matibay ang pagkalagay ay babagsak.
Gagalaw ang mga kasangkapan at magbagsakan ang mga gamit na hindi matibay ang pagkalagay.
Maaaring mabasag ang mga glass na bintana at bumagsak.
Ang mga poste sa labas ay gagalaw.
Maaaring masira ang mga kalsada.
5 mataas Karamihan sa mga tao ay mababagabag na at mahihirapang makalakad kapag hindi makahawak sa mga bagay.
Karamihan sa mga gamit-pagkain sa platera, aklat sa bookshelves atbp. gamit ay babagsak.
Ang TV sa tv stand ay maaring bumagsak.
At mga kasangkapan ay maaring bumagsak.
Maaring mabasag at bumagsak ang mga glass na bintana.
Ang mga sementadong pader na hindi matibay ang pagkatayo ay maaring gumuho.
Maaring bumagsak ang mga vending machines na hindi matibay ang pagkatayo.
Magiging mahirap ang pagmamaneho ng sasakyan at maaring mahinto ang pagkilos ng sasakyan.
6 mababa Mahihirapan ng makatayo.
Karamihan sa mga kasangkapan ay gagalaw at may maaring bumagsak.
Maaari din na hindi mabuksan ang pinto.
Maaring masira at bumagsak ang mga tiles ng dingding at glass ng bintana.
6 mataas Hindi na makakatayo, kailangang nakagapang sa pagkilos.
Maaaring matumba at mapatapon sa pagyanig.
Halos lahat ng kasangkapan ay gagalaw at babagsak.
Karamihan sa tiles ng dingding at glass ng bintana ay babagsak , at may mga gusali na babagsak.
Halos lahat ng sementadong pader a hindi matibay ang pagkatayo ay guguho.
7 Hindi na makakatayo, kailangang nakagapang sa pagkilos.
Maaaring matumba at mapatapon sa pagyanig.
Halos lahat ng kasangkapan ay gagalaw at babagsak at minsan sumasalpak.
aramihan sa tiles ng dingding at glass ng bintana ay babagsak, at may mga gusali na babagsak.
Halos lahat ng sementadong pader a hindi matibay ang pagkatayo ay guguho.
*Ipinapakita sa materyal na ito ang mga maaaring mangyayari sa aktwal na sitwasyon at ang mga pinsala sa partikular na intensidad ng pagyanig.
*Ang galaw ng lupa kapag lumindol ay naaapektuhan sa lupa at topography.
  Ang intensidad ng pagyanig ay ang na-obserbahang lakas sa lugar na pinaglagyan ng seismic intensity meter, at ang seismic intensity ay maaaring mag-iba depende sa lokasyon kahit nasa parehong munisipalidad.
*Kapag may panganib sa tsunami dahil sa paglindol, magbibigay ng babala sa malaking tsunami, babala o pagpapapayo.